Predlogi


Vprašanje 1
Dopolnite stavek s pravilno besedo v pravilnem sklonu.
 
1.Я познакомился с парнем (v diskoteki).
2.Мой муж не хочет жить (na vasi).
3. (na potovanju) мы познакомились с большой семьей из Франии.
4.Сегодня oтец пошёл пораньше (v službo).